Heerlijkheid Suytwyck Boskoop

De Vrije Heerlijkheid “Suytwyck” (bij Boskoop).

De eerste generatie van Puffelen die direct verwant is aan onze familie is
Cornelis Pietersz van Puffelen (van Puffluyck) geboren rond 1565 te Snijdelwijck (Boskoop). Zijn doop is in Waddinxveen. Cornelis huwt Anna Cornelisdochter. Samen krijgen zij 9 kinderen (6 jongens, 3 meisjes).
Of deze Cornelis Pietersz. van Puffelen direct verwant is aan de van Puffluycks die hebben gewoond in de “Heerlijkheid van Pufflick” kunnen wij op dit moment nog niet vaststellen.

Zijn zoon Arent Cornelisz. van Puffelen geboren <1605, eveneens gedoopt in Waddinxveen, en gehuwd met Maritgien Adriaansdr. van Heijningen, is Bouwman in de “Vrije Heerlijkheid Suytwyck”, overleden voor 1672.
Arent Cornelisz. van Puffelen werd in 1640 en 1652 genoemd als Heemraad van de Heerlijkheid Zuidwijk

In het Kohier van de 200e penning van 1672 wordt vermeld ‘aan de oost sijde van de Gouw van het het Dorp (tegenwoordig de Gouwestraat) de wedu van Arent Cornelisz. op Suijtwijck. Tevens is de boedel van Dirck Adriaensse van Heyningen gestaen hebben op 2000 gulden ….. op den naem van de wedu van Arent Cornelisse en Claes Adriaensen van Huijningen gebracht’. 

Hun zoon Simon Cornelisz. van Puffelen, gedoopt rond 1590 in Waddinxveen, huwt Wijburchie Jacobs.
In het hoofdgeld van Boskoop van 1622 komt voor Symon Cornelis met Wijburch Jacobsdr. met 2 kinderen Annitgen en Grietgen. Zeer waarschijnlijk woonden zij in de Barendstraat (HG 134yl).
Op 23 september 1666 testeert voor Notaris Delphius te Rotterdam: Wijburchie Jacobs, weduwe van Sijmon Cornelisz van Pufflijck, die in Boscoop woont. Voor de erfenis gedeeld kan worden, moet de 150 gulden verrekend worden die haar derde dochter Aeltge Sijmons van haar heeft geleend. Nu prelegateert zij aan haar oudste dochter Annetge Sijmons de helft van haar boedel. Als erfgenamen over de resterende eigendommen benoemt zij Annetge, Grietge, Aeltge, Rijer, Jacob en Lijsbeth Sijmons haar kinderen en de nakomelingen van haar overleden zoon Pieter Sijmons. Als executeurs en voogden over de minderjarige en uitlandige kinderen benoemt zij Dirck Cornelisz van Pufflijck, de broer van haar overleden man, en Willem Jaspersz een bekend. Bron: oud-notarieel archief Rotterdam, inv. 363, akte 225, blz. 82.

Op grond van de Rotterdamse akte uit 1666 wordt vermoed dat Sijmon en Wyburch omstreeks 1618/19 gehuwd zijn. Wat hier opvalt is, dat in deze akte de naam Pufflijck weer wordt gebruikt.
Later zal Dirck Cornelisz. (jongere broer van Simon) voogd worden over de minderjarige kleinkinderen en uitlandige kinderen van Sijmon Cornelisz.

 

*-*-*-*

Kerkelijke Gezindte.

De familie van Puffelen was in rond 1600 Remonstrants. Echter ook zijn er veel inschrijvingen in het register van de Nederduits Gereformeerde Kerk (NG). Blijkbaar was iemands richting in de 17e en 18e eeuw niet altijd even solide.

De Remonstrantse Gemeente Boskoop;

In de ND Gereformeerde Kerk kwamen eind 16e eeuw al vroeg reformatie strubbelingen voor binnen de gemeente. In 1612 lieten zelfs 16 leden weten zich van de gemeente af te scheiden als de dominee niet recht in de leer was. In 1619 werd de toenmalige ds. Engelraven na een lang proces veroordeeld tot ontzegging van zijn ambt en verbanning. Hierop benoemde de gemeente de rechtzinnige (voormalig schoolmeester) Cornelis Matthijsz als predikant. Vanaf dat moment verenigde de remonstranten zich in eerste instantie in schuilkerken en -schuren. Ook kerkte de Boskoopse remonstranten wel bij de befaamde Remonstrantse Ds. Passchier de Fijne, bijgenaamd “IJsvogelken” omdat hij eens vanaf een slee op het ijs bij Gouda een schare schaatsenrijdende volgelingen had toegesproken. In 1643 kreeg men eindelijk het recht een Remonstrants Bedehuis te bouwen, direct in de bebouwde kom van Boskoop.
Over het algemeen heerste er in Waddinxveen een wat milder klimaat ten aanzien van Remonstranten. Eind 17e eeuw zien we in Boskoop een bloeiende Remonstrantse Gemeente, waaronder ook veel Van Puffelens.

De Remonstrantse Gemeente Waddinxveen.

Deze Gemeente is een van de oudste Remonstrantse gemeenten van Nederland. Rond 1615 werden de eerste samenkomsten gehouden in een zogenaamde schuilhut. Deze samenkomsten waren door de staat verboden. In 1624 werd de eerste huiskerk gesticht in een woning aan de Gou-kade (einde Zuidkade bij het viaduct). De groeiende gemeente betrok in 1662 aan de Dorpstraat een echt kerkgebouw, dat gebruikt werd tot 1814. De derde kerk bestond slechts kort, tot circa 1835, en het is onbekend waar deze precies heeft gestaan, vermoedelijk aan de Gouwe.

*-*-*-*