Remonstrantse Broederschap

Kerkelijke Gezindte.

De  familie van Puffelen was in rond 1600 Remonstrants. Echter ook zijn er veel inschrijvingen in het register van de Nederduits Gereformeerde Kerk (NG). Blijkbaar was iemands richting in de 17e en 18e eeuw niet altijd even solide.

De Remonstrantse Gemeente Boskoop;

In de ND Gereformeerde Kerk kwamen eind 16e eeuw al vroeg reformatie strubbelingen voor binnen de gemeente. In 1612 lieten zelfs 16 leden weten zich van de gemeente af te scheiden als de dominee niet recht in de leer was. In 1619 werd de toenmalige ds. Engelraven na een lang proces veroordeeld tot ontzegging van zijn ambt en verbanning. Hierop benoemde de gemeente de rechtzinnige (voormalig schoolmeester) Cornelis Matthijsz als predikant. Vanaf dat moment verenigde de remonstranten zich in eerste instantie in schuilkerken en -schuren. Ook kerkte de Boskoopse remonstranten wel bij de befaamde Remonstrantse Ds. Passchier de Fijne, bijgenaamd “IJsvogelken” omdat hij eens vanaf een slee op het ijs bij Gouda een schare schaatsenrijdende volgelingen had toegesproken. In 1643 kreeg men eindelijk het recht een Remonstrants Bedehuis te bouwen, direct in de bebouwde kom van Boskoop.
Over het algemeen heerste er in Waddinxveen een wat milder klimaat ten aanzien van Remonstranten. Eind 17e eeuw zien we in Boskoop een bloeiende Remonstrantse Gemeente, waaronder ook veel Van Puffelens.

De Remonstrantse Gemeente Waddinxveen.

Deze Gemeente is een van de oudste Remonstrantse Gemeenten van Nederland. Rond 1615 werden de eerste samenkomsten gehouden in een zogenaamde schuilhut. Deze samenkomsten waren door de staat verboden. In 1624 werd de eerste huiskerk gesticht in een woning aan de Gou-kade (einde Zuidkade bij het viaduct). De groeiende gemeente betrok in 1662 aan de Dorpstraat een echt kerkgebouw, dat gebruikt werd tot 1814. De derde kerk bestond slechts kort, tot circa 1835, en het is onbekend waar deze precies heeft gestaan, vermoedelijk aan de Gouwe.

In 2019 vierde de Remonstrantse Broederschap Waddinxveen haar vierhonderd jarig bestaan.

*-*-*-*

“De Remonstrantse Broederschap is een geloofsgemeenschap die, geworteld in het evangelie van Jezus Christus en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, God wil eren en dienen.”